ERDI navádzač

nové (nepoužité)

Čiernobiela príručka z roku 2012, je vyhotovená vo formáte US letter a obsahuje 150 strán. Pri jej tvorbe viedol kolektív autorov a prispievateľov skúsený Michael Glenn. Ich dielo tvorí  kompletného sprievodcu úlohami navádzača v prostredí služobného potápania. Do slovenského jazyka ju preložil Robert Korim, zo zastúpenia SDI/TDI/ERDI pre oblasť krajín východnej Európy.

Viac detailov

27,00 € S DPH

Detaily

Členenie príručky

 

Úvod do kurzu

Kapitola 1: Úloha navádzača

Kapitola 2: Zaradenie členov tímu služobného potápania vzhľadom k navádzačom

Kapitola 3: Úlohy a zodpovednosť navádzača po príchode na miesto zásahu

Kapitola 4: Úlohy a zodpovednosť navádzača pred ponorom

Kapitola 5: Riadenie potápačov vo vode

Kapitola 6: Komunikačné zručnosti

Kapitola 7: Matematické vzorce

Kapitola 8: Ďalšie vzdelávanie

Príloha: Všeobecne prijaté signály lanom

Každá kapitola začína celostránkovou ilustračnou fotografiou, veľkou číslovkou, jej nadpisom a obsahovou kostrou v bodoch. Grafické spracovanie učebnice je súčasné a veľmi prehľadné. Podobne ako v prípade ďalších ERDI príručiek sú niektoré, obyčajne ťažiskové myšlienky, zvýraznené odlišným, hrubým písmom v osobitných odsekoch. Záver každej kapitoly formou otázok otestuje čitateľa príručky. 

Úvod do kurzu

Prvé stránky príručky popisujú postavenie navádzača v prostredí služobného a zásahového potápania. Text naznačuje obsahovú stránku aj ideovú konštrukciu manuálu.

  

Úloha navádzača

Kapitola rozoberá historické dôvody zavedenie funkcie navádzača. Súčasne ich definuje v zmysle, keď navádzač kontroluje všetky aspekty týkajúce sa potápača od momentu, kedy sa zjavil na scéne, až pokiaľ potápač neopustí priestor.

  

Úlohy a zodpovednosť navádzača po príchode na miesto zásahu

Ďalšia časť pokračuje popisom povinností navádzača po príchode tímu na lokalitu potápania. Rozoberá spôsoby zabezpečenia miesta, vytyčovania záložného priestoru aj posudzovanie lokality z hľadiska logistiky zostupu pod hladinu.

  

Úlohy a zodpovednosť navádzača pred ponorom

Štvrtá kapitola príručky sa venuje osobnému ochrannému výstroju navádzačov, ich administratívnym povinnostiam a dokumentácii. Nemalý priestor venuje autor aj aktívnej spoluúčasti navádzača pri procese výberu výstroja a ustrojovaní potápačov.

  

Riadenie potápačov vo vode 

Táto časť manuálu je jadrom učebnice. Rozoberá spoluprácu dvojice navádzač-potápač pri vlastnej realizácii ponoru. Venuje sa manažmentu plynov, určovaniu časov ponoru aj spôsobom pátrania. Súčasťou kapitoly je aj zvládanie rizík.  

 

Komunikačné zručnosti

Šiesta kapitola príručky analyzuje rôzne spôsoby komunikácie na povrchu aj pod hladinou. Okrem signalizácie lanom rozoberá aj klady či zápory elektronickej komunikácie s potápačom.

  

Fyzikálne a matematické vzorce

Kapitola je opakovaním s potápaním súvisiacich fyzikálnych zákonov a matematických vzorcov.

  

Ďalšie vzdelávanie

Posledná kapitola popisuje ďalšie špecializované kurzy potápania v rámci ERDI (Emergency Response Diving International, SDI (Scuba Diving International) aj TDI (Technical Diving International), ktoré súvisia s efektívnou prácou člena tímu služobného potápania a rozoberá ďalšie výcvikové programy pre potápačov z rôznych zásahových útvarov.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (10):