ERDI Diver I

nové (nepoužité)

Príručka z roku 2012, je vyhotovená v nám netradičnom formáte US letter a obsahuje až 320 strán. Jej hlavným autorom je Michael Glenn spolu s celým radom technických redaktorov a prispievateľov. Manuál je považovaný za základnú príručku, vysvetľujúcu postupy v rámci služobného potápania. Do slovenského jazyka ju preložil Robert Korim, zo zastúpenia SDI/TDI/ERDI pre oblasť krajín východnej Európy.

Viac detailov

36,00 € S DPH

Detaily

Členenie príručky

 

Úvod 

Kapitola 1: História

Kapitola 2: Úloha služobných potápačov v právnom systéme

Kapitola 3: Predpisy a nariadenia

Kapitola 4: Personálne obsadenie tímu

Kapitola 5: Ciele a špecifické potreby ponoru

Kapitola 6: Výstroj pre služobné potápanie

Kapitola 7: Príchod na miesto zásahu a príprava na ponor

Kapitola 8: Realizácia ponoru a spôsoby pátrania

Kapitola 9: Podvodné mapovanie a záznam

Kapitola 10: Fyzikálne a matematické vzorce

Kapitola 11: Po ponore na mieste zásahu

Kapitola 12: Záver a vyhodnotenie ponoru

Kapitola 13: Dokumenty a formuláre

Kapitola 14: Viazanie uzlov a priväzovanie

Kapitola 15: Ďalšie vzdelávanie

Každá kapitola začína číslovkou, nadpisom a obsahovou kostrou v bodoch. Text je vzdušný, grafika prehľadná a moderná.  Niektoré, obyčajne ťažiskové myšlienky, sú zvýraznené odlišným, hrubým písmom v osobitných odsekoch. Záver každej kapitoly formou otázok otestuje čitateľa príručky. 

  

Úvod

Prvé stránky príručky popisujú postavenie a podstatu služobného a zásahového potápania v systéme profesných typov aktivít pod vodou. Text naznačuje obsahovú stránku, členenie a ideovú konštrukciu manuálu.

História

Kapitola rozoberá historické dôvody a proces tvorby profesionálnych potápačských tímov v minulosti, potrebu ich výcviku a pohotovosť v prípadoch ich nasadenia. 

Úloha služobných potápačov v právnom systéme

Ďalšia časť pokračuje popisom potápania z pohľadu jeho dôkaznej povahy. Rozoberá právomoci potápačských tímov, legalizáciu ich práce aj niektoré priemyselné štandardy.

 

Predpisy a nariadenia

Aj tretia kapitola príručky sa venuje Predpisom a nariadeniam. Bohužiaľ je venovaná najmä severoamerickým reáliám a normám platným najmä v USA.

  

Personálne obsadenie tímu

Štvrtá kapitola vymenúva jednotlivé funkcie tímu služobného potápania. Jeho členov rozdeľuje na zásahovú časť, povrchový podporný personál, súčinnostné zložky aj tylové zabezpečenie. Popisuje ich úlohy, pričom sa venuje tiež hierarchie velenia a zodpovednostiam príslušníkom.

 

Ciele a špecifické potreby ponoru

Táto časť manuálu popisuje najčastejšie typy zásahov tímu služobných potápačov, ktorými sú vyzdvihovanie telesných pozostatkov, vyzdvihovanie dopravných prostriedkov či iných predmetov z pod vodnej hladiny.

  

Výstroj pre služobné potápanie

Pomerne obsiahla časť príručky je venovaná popisu jednotlivých častí výstroja služobných potápačov. Na výstroj sa autor nedíva len analyticky, ale rozoberá výstroj najmä z hľadiska funkcionality a bezpečnosti aktérov zásahu. 

  

Príchod na miesto zásahu a príprava na ponor

Siedma kapitola rozoberá časovú súslednosť úkonov po príchode na miesto zásahu. Zabezpečenie miesta, vytýčenie jeho zón, úvodnú obhliadku, vypočutie prípadných svedkov a ďalšie dôležité činnosti.

 

Realizácia ponoru a spôsoby pátrania

Táto kapitola je „potápačský“ jadrom príručky. Detailne popisuje spoluprácu navádzača a potápača v procese pátrania. Text rozoberá proces výberu spôsobu hľadania pod vodnou hladinou aj samotnú realizáciu ponoru. Zaoberá sa aj zabezpečením dôkazov a príslušnej písomnej dokumentácie.

 

Podvodné mapovanie a záznam

Deviata kapitola sa venuje procesu záznamu miesta zásahu, vyhotovovaniu náčrtov a máp. 

 

Fyzikálne a matematické vzorce

Kapitola je opakovaním s potápaním súvisiacich fyzikálnych zákonov a matematických vzorcov.

Po ponore na mieste zásahu

Podobne ako sa manuál v siedmej kapitole venuje činnostiam po príchode na miesto zásahu, rozoberá táto časť príručky potrebnosť a realizáciu úkonov po ponore. Popisuje proces dekontaminácie osôb a výstroja, presun dôkazov aj likvidáciu miesta. 

 

Záver a vyhodnotenie ponoru

Činnosti po návrate na základňu, čistenie a ošetrovanie výstroja, následná lekárska prehliadka, sú len niektoré úkony, ktoré príslušníci potápačského zásahového tímu musia realizovať na základni.

  

Dokumenty a formuláre

Popisované sú: Správa o zásahu, Náčrt miesta, Dekontaminačný protokol a ďalšie administratívne dokumenty.

 

Viazanie uzlov a priväzovanie

Kapitola má skôr charakter prílohy, keď rozoberá základy uzlovania, viazania, priväzovania a práce s lanom či popruhmi.

Ďalšie vzdelávanie

Posledná kapitola popisuje ďalšie špecializované kurzy potápania v rámci ERDI (Emergency Response Diving International, SDI (Scuba Diving International) aj TDI (Technical Diving International), ktoré súvisia s efektívnou prácou člena tímu služobného potápania a rozoberá ďalšie výcvikové programy pre potápačov z rôznych zásahových útvarov.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (10):